A’dan Z’ye Rüya Yorumları-Berrin Türkoğlu

ABĠDE:

Rüyalardaki iyiye yorumlanan sembollerden biridir. Uzun ve onurlu bir hayat süreceğinize iĢarettir.

ABLA:

Sevgi ve Ģefkat sembolüdür. Ayrıca rüyada abla görmek aile içindeki sıkıntıların geçeceğine ve aile bağlarının kuvvetleneceğini gösterir.

ACELE:

Rüyanızda her hangi bir Ģey için acele ettiğinizi görmek hatalı bir iĢ

yapacağınıza ve yaptığınız iĢten de piĢmanlık duyacağınıza ve zarar göreceğinize yorumlanır.

ACI YEMEK

Rüyanızda yediğiniz acı biber yeĢil ise sağlık problemlerinizin ortadan kalkacağına; dövülmüĢ kara ve kırmızı biber alacağınız kötü habere; rüyada acı

yediğinizi görmek ise mide hastalığının habercisi olabilir.

ACI ÇEKMEK (Fiziksel)

Rüyada acı çektiğinizi görmek özel meselenizin baĢkaları tarafından duyulup sıkıntı çekeceğinize; acıyan yerinizin iyileĢmesini görmek, önemli kiĢi ya da kiĢilerden yardım alacağınıza; acıyan yerde çıban ya da yara varsa sıkıntılardan kurtulacağınıza yorumlanır.

ACĠ ÇEKMEK (Duygusal)

Eğer kehanet niteliği taĢıyan bir haberci rüya değilse, rüyanızda ölüm acısını

yaĢamak, öldüğünü gördüğünüz kiĢi için uzun ömre; yüreğinizde adını

koyamadığınız acıyı hissetmek ise duygusal bir haksızlığa uğrayacağınıza yorumlanır.

ACIKMAK

Rüyada karnınızın acıktığını görmek maddi imkânınızın artacağına; aç insan doyurduğunuzu görmek ise beklenmedik bir yerden gelecek yardıma yorumlanır.

AÇILIġ

Rüyanızda herhangi bir yerin açılıĢında olduğunuzu görmek bol kazançlı ve sağlıklı bir geleceğe; açılıĢtaki kurdeleyi sizin kestiğinizi görmeniz ise emeğinizin ve maddi imkânınızın kaybına yorumlanır.

ADA

Rüyanızda adaya gitmek ya da ada görmek, çevrenizle yaĢayacağınız bir kopukluğa iĢarettir. ADAK

Adak adamak bazı acı gerçeklerle yüz yüze geleceğinize; adak dağıttığınızı

görmek ise sıkıntılı bir olaydan yakınlarınız sayesinde kurtulacağınıza yorumlanır.

ADAM

Tanımadığınız bir adamdan zarar görmek kaybettiğiniz bir Ģeye kavuĢacağınıza; rüyanızdaki aynı adama sizin zarar vermeniz ise, iĢinizde ya da okul hayatınızda baĢarılı olacağınıza yorumlanır.

ADIM

Rüyanızda herhangi bir yeri adımladığınızı görmek çok önemli bir mesele hakkında doğru bir karar alacağınıza yorumlanır. ADLĠYE

Birileriyle mahkemelik olduğunuzu görmek sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine; bir mahkemede kendinizi savunduğunuzu görmek ya da avukatların savunduğunu görmek, iĢlerinizdeki bir sıkıntının çok kısa bir süre sonra yoluna gireceğine; mahkeme kapısından içeri girmek zarara; mahkeme kapısından dıĢarı çıktığınızı

görmek ise, her Ģeyin yolunda gideceğine sebepsiz kuruntu yapmamanız gerektiğine yorumlanır.

AFFETMEK

Rüyada affedilen kiĢinin olumlu, pozitif bir iĢ yaptığına; herhangi bir kiĢiyi sizin affetmeniz ise, alacağınız kararların doğru neticeler vereceğine yorumlanır.

Balık ağı görmek balık kadar kısmettir. Futbol sahasındaki kale direkleri arasmda bulunan ağı görmek ise çok yakında hayatınıza yön verecek bir teklife ve bu teklifi çok iyi değerlendirip hayatınızın golünü atacağınız anlamına gelir.

AĞABEY

Hayatınızın bundan sonraki bölümünde kendinizi güvence altına alabilmek için daha çok çaba göstermeniz gerektiğine iĢarettir. Aynı zamanda koruma altında bulunduğunuzun da bir göstergesidir.

AĞAÇ

Rüyada ağaç görmeniz sizin içinde bulunduğunuz durumunuzla çok ilgilidir, bekârsanız evleneceğinize; ağcm dalları çoksa çocuklarınızın mutluluğuna; ağacın yaprakları paraya; sökülen ya da kuruyan, yıkılan ağaç ise, maddi ve manevi kayba yorumlanır.

AĞDA

Rüyanızda ağda yaptığınızı görmek, ağda satın almak ya da ağdacıya gitmek yaĢantınızın büyük değiĢikliğe uğrayacağınıza ve bu değiĢiklik hayatınıza çok olumlu bir yön vereceğine iĢarettir. Çok hayırlı ve uğurlu bir rüyadır. Sağlık ya da maddi sıkıntıların olduğu bir dönemde görülmesi ise, gelecekteki günlerin müjdecisi olarak yorumlanır.

AĞARMAK

Vücudunuzdaki kılların ağardığmı görmek sıkıntılı bir dönemin baĢlangıcına; saç

sakal ve bıyığın ağarması ise, bir haksızlığa uğrayacağınıza iĢarettir.

AĞIT

Cenaze evinde ağıt yaktığınızı görmek ya da yakıldığını görmek, o yerde yaĢanacak büyük felâketin atlatılacağına iĢarettir. AĞIZ

Rüyanızda ağız görmek hayatınızdaki büyük değiĢimin baĢlangıcı olarak yorumlanır.

AĞIZ KAVGASI

Haksızlığa, hastalığa, mal kaybına yorumlanır. Eğer rüyanızda ağız kavgasının galibi siz iseniz, sıkıntılarınızın ardından büyük bir rahatlamaya kavuĢacağınız anlamına gelir.

AĞIZLIK

Rüyada ağızlık görmek yeni bir ortaklığa ve bu ortaklıktan maddi ve manevi kazanç sağlayacağınıza yorumlanır. AĞLAMAK

Sessiz sessiz ağlamak sevince; göz yaĢının sıcaklığım hissediyorsanız hayatınızdaki acı ve sıkıntılı dönemin sonuna geldiğinize; ağlamadığınız hâlde gözlerinizden yaĢ akıyorsa mücadelesiz kolay bir hayata; bağıra bağıra ağlamak çevrenizden birisi tarafından zarara uğratılacağınıza; gözlerinizden yaĢ yerine kan akıyorsa büyük bir haksızlık yaptığınıza yorumlanır.

AHRET (Öte Alem)

Ahrete gitmek kovulmak ve mal kaybına iĢaret ettiği gibi; ahrette olmak uzun ömre; ahreti uzaktan seyretmek ailece büyük bir kazanca ve mutluluğa da yorumlanır.

AKREP

Hayra yorulmayan bir semboldür. EĢlerden birinin ihaneti olarak değerlendirilir.

AKARSU

Genelde uzun ve mutlu bir ömrün sembolüdür. Akarsuyun berrak bir Ģekilde akıp gitmesini seyretmek ise, bundan sonraki hayatınızın parasal yönden yükseliĢine iĢarettir.

AKIL DANIġMAK

Sıkıntıların içinden büyük bir çabayla kurtulacağınıza; akılver-mek ise, elinizdeki imkânın yanlıĢ hesap yüzünden bir kısmını kaybedeceğinize yorumlanır.

AKTÖR

Sizden menfaat sağlamak isteyen bir kiĢinin çevrenizde olduğuna yorumlanır.

AKTĠRĠS

Bazı dedikodular yüzünden uzun bir süre sıkıntı çekeceğinize ve maddi manevi zarara uğrayacağınıza iĢarettir.

AJAN

Her türlü yorumu ihanettir. BaĢkası ajansa size yapılacak ihanet; siz ajansanız sizin yapacağınız ihanet olarak yorumlanır.

ASKER

Kuvvettir. DüĢmanlarınız karĢısında baĢarılı olacağınıza, bayansanız ve eĢiniz asker değilse çocuklarınızla ilgili bir sevinç, erkekseniz büyük bir baĢarıya yorumlanır.

ALTIN

Altın görmek çoğunlukla kötüye yorumlanır ama rüyayı gören kiĢi rüyadaki altm sembollerini iyi değerlendirirse farklı neticeler ortaya çıkabilir.

ALTIN BOZDURMA: Üzüntüye.

ALTIN BĠLEZĠK: ġeref ve itibarın artmasına.

ALTIN YÜZÜK: Çevrenizdekilerle yaĢanacak kırgınlığa.

ALTIN ZĠNCĠR: Sizin bildiğiniz ve çevrenin duymasını istemediğiniz Ģeylerin açıklanıp sizin sıkıntı yaĢayacağınıza.

ALTIN SAYMAK: Kısa sürede ortaya çıkacak hastalığın sayılı günler içinde geçeceğine.

SAF KÜLÇE ALTIN: Sağlam güvenceye.

ALTIN SAAT: Yapacağınız iĢte çok dikkatli olmanız gerektiğine ve atacağınız imzanm önemini iyice kavramanız gerektiğine yorumlanır.

ANNE

Rüyanızda annenizi sizin doğurduğunuzu görmeniz içinde bulunduğunuz zor koĢulların kısa bir süre içinde sonuçlanacağına; annenizle rüyanızda herhangi bir konuda sohbet ettiğinizi görmeniz, yaĢammızdaki problemleri çözebilmek için daha çok vakit ayırmanız gerektiğine; annenizi ağlarken görmek, üzücü bir olayı

araĢtırıp iĢin doğrusunu bularak sıkıntılardan kurtulacağınıza; yaĢamakta olan ya da ölmüĢ bulunan annenizi rüyanızda kahkahalarla gülerken görmek ise, size yardım için çırpınmakta olduğuna yorumlanır.

ANAHTAR

Anahtar görmek yaĢammızdaki olaylarla ilgilidir. Bu nedenle yorumunuzu yaparken o anki olaylara bakarak yapabilirsiniz. Genelde anahtar yeni ve güzel oluĢumların habercisidir.

ANTĠKA EġYA

Evrensel değerlerin sizin gözünüzde kaybolmaya baĢladığı, sizin için artık hayatm bir anlamı olmadığım düĢündüğünüz bir dönemde olduğunuzu, bu dönemden hemen kurtulup hayatın gerçeklerini kabul etmeniz gerektiğine yorumlanır.

APSE

Rüyanızda herhangi bir yerinizde apse olduğunu görmeniz, unutmuĢ olduğunuz bir sorunun tekrar ortaya çıkacağına iĢarettir. APTES ALMAK

Temiz suyla alman aptes kiĢinin ahlâki değerlerinin önemini, baĢkasının hakkını

yemediğini ve doğru yoldan ĢaĢmadığını anlatır. Bulanık suyla aptes almak ise kedere, maddi ve manevi kayba yorumlanır.

ARAMAK

Rüyanızda aradığınızı bulamıyorsanız, kaybettiğiniz (ölüm ya da ayrılık) kiĢinin özlemine yorumlanır. Aradığınız Ģeyi bulmanız ise, imkânlarınızı ve gücünüzü

zorlayarak büyük bedeller ödeyerek hayatınızı düzene sokacağınıza iĢarettir.

ARABA

Ġçinde bulunduğunuz araba hızla gidiyorsa yaĢammızdaki yanlıĢlıklara; arabayı

çarparak durduruyorsamz ve yara almıyorsanız, büyük bir hatadan sonra hayatınızın düzene gireceğine; içinde bulunduğunuz araba normal bir hızla sürülüyor ve normal bir yolculuk yapılıyorsa yeni bir düzen içine gireceğinize yorumlanır.

ARMAĞAN

Rüyanızda armağan almak ya da vermek her Ģeyin yolunda gittiğine iĢarettir.

ARI

Çok farklı yorumlan vardır: ARI BALI: Bol kazanca. SARI ARI: Uzaktaki birinin hastalığına. ARI SOKMASI: Kıskançlık nedeniyle zor günler geçirileceğine yorumlanır.

ARKADAġ

Rüyada yeni bir arkadaĢ edinildiğini görmek maddi ve manevi yeni bir oluĢuma; tanıdık arkadaĢla birlikte olmak, iĢlerinizdeki durgunluğun çaresini bulabileceğinize yorumlanır.

ASLAN

Rüyada aslan görmek rüyayı gören kiĢinin o an içinde bulunduğu duruma göre değiĢir. Bazen kuvvet, bazen de düĢmanlıktır. Aslandan kaçtığınızı görmek korku ve endiĢeden kurtulacağınıza; aslanla dövüĢüp yenildiğinizi görmek, büyük haksızlığa uğrayacağınıza; aslan eti görmek, büyük kazanca; birden fazla aslanın sessizce yanınıza yaklaĢtığını görmek düĢmanlarınızın dost bildiğiniz kiĢilerden olduğunu bunun için dikkatli olmanız gerektiğine yorumlanır.

ASILMAK

Rüyada kendinizin ya da bir baĢkasının asıldığını görmek uzun bir zamandır çözülemeyen bir meselenin iyi bir Ģekilde çözümleneceğine; acı çekerek ve zorla asılmak ise, elinizden çıkmıĢ bir malın ya da haksız bir davranıĢın sizin lehinize sonuçlanacağına yorumlanır.

AT

Farklı yorumları olmakla birlikte genelde hayra yorumlanan; bir semboldür. Ancak bazı durumlarda erkek at, düĢmanlarınızın çok güçlü olduğu anlamına da gelebilmektedir.

EĞERSĠZ AT: Tek baĢınıza kazanacağınız büyük bir basan ve zafere.

AT ÖLÜSÜ: Büyük bir sıkıntı yaĢanacağına.

TAY: Gelecekteki büyük Ģans ve kuvvete yorumlanır.

AY

Kendinizi ayla yan yana görmek büyük bir sevince; rüyanızda ayın içine girdiğinizi görmek zor bir hastalığa; aym yanma gidip ıĢıktan rahatsız olmak, sakladığınız bir konunun ortaya çıkması sonucu sıkıntı yaĢayacağınıza; aym evinizin üzerinde durup ıĢığının evinize yansıması ise, aileden birinin büyük baĢağrı-sına yorumlanır.

AYAK

Ayağmda ağrı olduğunu bilen ama ağrının yerini tespit edemeyen kiĢi tanımadığı

birinden zarar göreceğine; ayaklarının hayvan ayağına dönüĢtüğünü görmek sıkıntılı bir devrenin baĢlayacağına; ayağının kesildiğini görmek sıkıntıdan kurtulmak için çare aranması gerektiğine; ayakların demirden olduğunu görmek itibar ve paraya; tek ayakla yürümek için çaba göstermek, kendine fayda sağlamayacak bir iĢ için boĢuna zaman harcandığına yorumlanır.

AYAKKABI

Görülen her türlü ayakkabı mevsimine göre değiĢir. KıĢ mevsiminde görülen yazlık ayakkabı sıkıntıyla yorumlanır ya da yaz mevsiminde görülen kıĢlık ayakkabı

(çizme, bot gibi) tersliklerin habercisidir. Kendi mevsiminde giyindiğiniz ayakkabı eğer ayağınızı sıkıyor ve bundan siz de rahatsızlık duyuyorsanız, alacağınız kararlara daha dikkat etmeniz gerektiğine yorumlanır. Rüyada giyilen ayakkabının verdiği rahatsızlık yada verdiği huzur alacağınız kararla çok ilintilidir.

AZA (Organ)

BOYUN: Ġstemeden yapılan suç veya günaha.

BACAK: Atlatılacak bir sıkıntıya.

DĠZ: Ailedeki sıkıntılara.

ENSE: Borç konularında yapılması gereken hassasiyete. EL: Kazanç, saadete ve sevince. KAġ: Mala ve uzun ömre. KALP: Kahramanlığa, akla, cesarete ve sevgiye.

SIRT: YaĢlılığa ve hastalığa.

GÖBEK: EĢler arasındaki olumlu ya da olumsuz geliĢmelere yorumlanır.

GÖBEK BÜYÜKSE: EĢiyle iyi geçindiğine. GÖBEK KÜÇÜKSE: Ġkili iliĢkilerde sorunlara

GÖBEK ÜSTÜNDE YARA: EĢlerden birinin ihanetine. GÖBEĞĠN DĠKĠLMESĠ: EĢlerden birinin hatasını anlayıp sıkıntının geçmesine.

GÖBEĞĠN YOK OLMASI: EĢlerden birinin ölmesine GÖBEĞĠN VÜCUDUN BAġKA YERĠNE

GEÇMESĠ: EĢlerin boĢanmasına.

GÖBEK ÜSTÜNE GÖBEK ÇIKMASI: EĢlerden birinin boĢandıktan sonra hemen evleneceğine iĢarettir.

AZRAĠL

Azraillin suratı asıksa olumsuz iĢlerinizin çokluğuna; güler yüzlüyse uzun ömre; Azrail’in elini öpmek bol kazanca ve sıkıntılardan kurtulmaya; Azrail’in rüyada olduğunu bilip de yüzünü görmemek uzun sürecek bir hastalığa yorumlanır.

10

11

6

BABA

En önemli rüyalardan biri baba ve atalarımızı görmektir. Her Ģekliyle hayra yorumlanır.

Yüzü asıksa, çok sıkıntılı bir dönemden kurtulup rahatlayacağınıza; babanızı

ölmüĢ gördüyseniz, elinizden kaçan fırsatın, paranın veya iĢin tekrar sizin lehinize döneceğine; babanızın sizi terk etmesi ise, çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğinize ama bundan kurtulabileceğinize ve aile bağlarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerektiğine yorumlanır.

BACA

Rüyada baca görmek para ve güce; bacanın yıkıldığını görmek kedere ve yasa; bacanın tüttüğünü görmek mutluluk ve sevgiye; bacadan siyah duman çıkması maddi kayba; bacadan taĢların düĢmesi ağır bir hastalığa yorumlanır.

BADEMCĠK

Rüyanızda bademciğinizin ĢiĢmesi sonucu nefes alamayıĢınız, düzensiz geçirdiğiniz hayatınıza çeki düzen vermeniz gerektiğine; bademcik ameliyatı

olmanız ise tehlikeli bir dönemi iradeniz ve gücünüzle yenip huzura kavuĢacağınıza yorumlanır.

BAĞLAMAK

Rüyanızda ellerinizi birbirine bağlanmıĢ olarak görmek elinizden çıkacak veya haksız bir Ģekilde alınacak mala; ellerinizin ve ayaklarınızın kim tarafından bağlandığını bilmemiĢ olmanız, yasa ve kedere; yalnız ayağınızın bağlı olduğunu görmek yaĢadığınız hayatın değiĢmeden devam edeceğine; her hangi bir hayvana bağlanmak yeni bir iĢe baĢlanacağına ve bu iĢte kazanç sağlamak için çok çaba göstermeniz gerektiğine; direğe bağlı olmak kuvvetli bir kiĢi tarafmdan yardım alacağınıza yorumlanır.

BAHÇE

Bahçe, içinde bulunduğunuz hâlin sembolüdür. Bahçeye ağaç dikmek iĢlerinizde köklü ve iyi geliĢmelere; bahçeden çiçek toplamak iĢlerinizde mali konularda alacağınız destekle yükseleceğinize; kendi evinizin bahçesinde olduğunu görmek huzura; bahçeden çıkarıldığını görmek yanlıĢ yolda olduğunuza; bahçenin yakılması, sökülmesi ya da harap olması ölüm haberi alacağınıza; bahçe sulamak ailenizle birlikte büyük refaha; bahçe kazmak ise büyük bir maddi kayba yorumlanır.

BALDIR

KiĢinin o an içinde bulunduğu duruma göre yorumlanır. Ġçinde bulunduğu Ģartlar ne ise onun artacağı anlamına gelir.

BALIK

Rüyada balık görmek çok farklı yorumlara sahiptir.

CANLI BALIK: Paraya ve mutluluğa.

BÜYÜK BALIK: Toprak ve ev sahibi olmaya.

KÜÇÜK VE SĠYAH BALIK: Üzüntü ve kedere.

TUZLANMIġ BALIK: Hastalığa ve kedere.

KURUTULMUġ BALIK: Çok sıkıntılı olduğunuz bir anda beklemediğiniz bir yerden yardım almaya.

BALIK TUZLAMAK: Balığı tuzlayan kiĢinin kalp rahatsızlığını dikkate alması

gerektiğine.

BALIK KIZARTMAK: Zararı dokunacak düĢmanlara.

BA LĠK SATMAK: Ticarette çok baĢarılı olmaya.

BALIK TUTMAK: Maddi manevi baĢarıya.

BANYO

Rüyada banyo görmek farklı, yıkanmak farklı yorum getirir. Yıkanmadan banyo görmek kendimize haksızlık ettiğimize, kendimizi suçlamaktan vaz geçip gerçek problemleri görmemiz gerektiğine yorumlanır. Yıkanmak ise, zorluklardan ve içinde bulunduğunuz sıkıntılardan uzaklaĢacağınızın habercisidir.

12

13

BASAMAK

Basamaktan inip çıkmak aile içindeki sıkıntılara; basamakta oturmak ise, güçlükleri yenebilecek bir konumdayken çaba göstermediğinize yorumlanır.

BASTON

Rüyada baston görmek rüyanızdaki diğer sembollere ve içinde bulunduğunuz duruma göre değiĢir. Elinizde bulunan bastonun sapı ya da kendisi kıymetli bir madenden yapılmıĢsa örneğin altın gümüĢ gibi, büyük kazançlar elde edeceğinize yorumlanır.

KIRIK BASTON: Kısa sürecek hastalığa.

BA*STONA DAYANMAK: Ġhtiyacınız olan bir anda bir yerlerden yardım alacağınıza.

DEMĠR BASTON: DüĢmanlarınızla yapacağınız mücadeleden sizin galip çıkacağınıza; bastonla dayak yemek ya da dayak atmak ise, sıkıntılardan kurtulacağınızın göstergesidir.

BAġ

BaĢın durumu ve niteliğiyle ilgili farklı yorumları vardır.

BAġIN BÜYÜKLÜĞÜ: Mal elde edeceğinize ve çevrenizdeki insanlardan üstün olacağınıza.

EĞĠK BAġ: Hatalı bir iĢten dolayı duyulacak piĢmanlığa.

BAġIN ÜġÜMESĠ: Maddi tehlikelerin yaklaĢması nedeniyle dikkatli olunması

gerektiğine.

ĠKĠ BAġLI OLMAK: ĠĢ ve ev hayatındaki problemlere.

KESĠK BAġ: Kaybedilen maddi ve manevi değerlerin büyük bir çabayla geri alınmasına.

BAġI TIRAġ ETMEK: Kazançlı bir ortaklığa yorumlanır. BATAKLIK: Bataklıkta boğulmak haksızlığa uğrayıp büyük bir zarar göreceğinize; bataklığın yanında durmak büyük bir yanlıĢı zamanında fark edip düzelteceğinize; bataklığa girdiğiniz hâlde batmadığınızı görüyorsanız, hatanızın bedeli olarak maddi bir kayıp yaĢayıp tekrar doğruyu bulacağınıza yorumlanır.

14

BEBEK

Bebek neĢeliyse güzel bir habere; bebek hasta veya ağlıyorsa neden olacağınız bir sıkıntıya; kendinizi bebek olarak görmek zenginliğe; oyuncak bebek satın aldığınızı görmek uzun sürecek ailevi problemlere yorumlanır.

BESMELE

Rüyanızda yazı ile besmele yazdığınızı görmek büyük bir içsel huzura; besmeleyi okuduğunuzu ya da besmele söylediğinizi görmek mutluluğa, yükselmeye, paraya yorumlanır.

BIÇAK

Üzerinizde bıçak taĢıdığınızı görmek etrafınızdaki kiĢilerden gelecek tehlikeye; bıçak satın almak iĢlerinize dikkat çekmeniz gerektiğine; bıçakla herhangi bir Ģeyi kesmek yapacağınız ya da alacağınız bir Ģeyin sonuçsuz olacağına; bıçakla yaralanmak ya da yaralamak, beklenmeyen kiĢilerden yardım alarak yarıda kalan bir iĢin iyi neticeleneceğine yorumlanır.

BIYIK

Bıyığın kesilmesi de, uzun olması da hayırlıdır. Bıyığın birden beyazladığını

görmek büyük sıkıntılara; bıyığınızdan tutulup çekildiğini görmek düĢmanlarınız tarafından zayıf

tarafınızın arandığına yorumlanır.

BOY

Boyun uzaması hastalığa; boyun kısaldığını görmek maddi sıkıntıya; boy ölçülmesi baĢarıya; boyun gök yüzüne doğru uzaması ise usun ömre yorumlanır.

BOYA

Rengine göre farklı anlamlara sahiptir:

Beyaz: Mutluluğa.

Mavi: Sevgiye.

Kırmızı: Heyecanlı bir döneme.

15

Sarı: Hastalığa.

Pembe: Saf ve temiz duygulara.

Mor: ġüpheye.

Siyah: Sıkıntı ve kedere.

Kahverengi: Uzun yolculuğa.

Alacalı renkler: BoĢ hayaller peĢinde koĢmaya.

BURUN

Burundan su aktığını görmek kısmetin azalacağına; burnunuzun güzelleĢtiğini görmek size zarar vermek isteyen bir kiĢinin bu niyetinin ortaya çıkarak, o kiĢinin rezil olacağına; burnunuzun kesildiğini görmek aileden birinin acısına; burundan kan gelmesi zenginliğe yorumlanır.

BÜLBÜL

Bülbülü kafeste görmek, aile içi sıkıntılara ve en çok rüyayı gören kiĢinin etkileneceğine; bülbülü tutmak ya da sesini duymak büyük sevince; bülbül eti yemek zenginliğe yorumlanır.

BÜYÜ

Büyü yaptığını görmek göz yaĢma; kendisine büyü yapıldığını görmek ise iki yüzlü

ve riyakâr insanların arasmda olunduğuna yorumlanır.

BĠNA

Mülkünüz olan evinizi görmek aile geçimi ile ilgili sorunlara; yeni bina alınması ya da inĢa edilmesi yeni bir baĢlangıca; evin duvarlarını görmek taĢınmaya; evin geniĢlediğini görmek her konuda kazanca; evin daraldığını görmek hastalığa; yüksek ama dar binalar fitne ve sıkıntıya; ellerinizle ev inĢa etmek dağılan akraba ve dostları bir araya getirmeye; evin ya da tavanın üzerinize yıkılması acı bir habere yorumlanır.

16

BĠT

Yeni ve temiz elbisede görülen bit mala; kirli elbisede görülen bit borca ve utanca; yerde görülen bit aciz ve yoksul insanlara yapacağınız yardımlara; büyük bir bitin üzerinizden çıkıp gitmesi yakınlarınızla aranızın bozulacağına; üzerinizde yakaladığınız biti yere atmanız büyük bir sıkıntıdan kurtulacağınıza yorumlanır.

BĠTKĠ

Her türlü yeĢil bitki hayra ve zenginliğe; güzel kokulu bitki görmek ve koklamak büyük sevince; bitki ekmek yapacağınız iĢin ya da alacağınız kararın çok doğru olduğuna; yeĢil bitkileri yolmak, ezmek ise sıkıntıya, hastalığa, borca yorumlanır.

BOġANMAK

Bekârın eĢini boĢadığmı görmek iĢlerindeki sıkıntıya; evliyse büyük bir borca gireceğine; boĢanmıĢ eĢiyle birlikte olduğunu görmek ise bazı konularda daha dikkatli kararlar alması gerektiğine yorumlanır.

BOYUN

Boyna yılan, ip vs. sarıldığım görmek sıkıntıya; boynun kılıç, bıçak gibi benzeri Ģeylerle kesilmesi sıkıntıdan kurtulmaya, boynun vücutta güzel görüntüde olması yardımlar sonucu rahatlamaya; boyunda yara, çıban gibi Ģeylerin çıkmıĢ

olması maddi ve manevi zarar görüleceği Ģeklinde yorumlanır.

BULUT

Rüyada insana ürperti veren kara bulutlar sıkıntı ve kedere; yağmur bulutlan dedikoduya; bulutlara dokunmak maddi ve manevi yükselmeye; bulutun yere düĢmesi acı bir kayba yorumlanır.

BÜFE

Erzak mallarının satıldığı büfe görmek mala; büfenin içinin kırık ĢiĢelerle dolu olması, sonu ayrılıkla bitecek bir gönül meselesine yorumlanır.

17

c-ç

CADDE

Rüyanızda büyük bir cadde yürüyorsanız, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulacağınıza; etrafınıza bakmadan hızlı bir Ģekilde yürüdüğünüzü görmek, yaptığınız iĢ ya da kararlarda etki altında kalmadan doğru yolu bulacağınıza; iki tarafı ağaçlı bir cadde de yürümek, sizden yaĢça ve mevkice büyük bir kimseden yardım alacağınıza; caddeden ayrılıp baĢka yola gitmeniz, bundan sonraki hayatınızda çok farklı bir düzen kuramayacağınıza; tamir edilen bir caddede olduğunuzu görmek, yapılan bir hata- ¦ nın düzeleceğine; kazılan bir caddede olmanız, iĢlerinizin rakipleriniz tarafından bozulmak istendiği, bu nedenle dikkatli olmanız gerektiğine yorumlanır.

CAMĠ

Caminin kapısı kapalıysa, zor günler yaĢayacağınıza; camini kapısından çok zor ve sıkıĢarak giriyorsanız, çok ağır ve uzun sürecek hastalığa; cami kapısı

açıksa, hayır ve bereket kapılarının açılacağına; büyük cami görmek Ģeref ve itibara; camide namaz kılmak, yapmıĢ olduğunuz bir yardımın çok hayırlı olduğuna yorumlanır.

CEKET

Rüyanızda ceket veya hırka görmek uzun ömre; koyu renk ceket görmek ya da giymek, ailevi sıkıntıların artacağına; ceket çıkartmak, bir sıkıntının geçip sizin haklı olduğunuzun anlaĢılmasına; mağazadan alman paket içindeki ceket, yeni tanıĢacağınız kimselerin hayatınıza olumlu yön vereceğine yorumlanır.

CEHENNEM

Rüyada kendinizi cehennemde görmek, büyük bir hata yapmak üzere olduğunuza; cehennemin yakınma kadar gelip içeri gir-18

memeniz ise, yakınlarınızdan birinin büyük bir yanlıĢını görüp onu engelleyeceğinize; cehenneme zorla sokulduğunuzu görmek, haberiniz olmayan bir yanlıĢtan sorumlu tutulacağınıza, bu nedenle dikkatli olmanız gerektiğine yorumlanır.

CENNET

Cennet görmek her zaman hayırlıdır. Cennetten kovulmak insanlara zararlı

olabilecek bir iĢe karıĢabileceğinize; cennette cennet meyvelerinden yediğinizi görmek çok itibarlı bir kiĢi olacağınıza; cennete ibadet ettiğinizi görmek dünyada yaptığınız ya da yapacağınız pozitif iĢlerin çokluğuna yorumlanır.

CESET

ĠĢlediğiniz bir suçun piĢmanlığım duyup, o hatayı düzelteceğinize iĢarettir.

CEVĠZ

Rüyada ceviz görmek, güçlük ve sabırla elde edilen bir malın size getireceği kazanca; cevizlerin birbirlerine sürtülerek çıkarılan ses, düĢmanlık ve Ģiddete; cevizin kırılması ve içinden çürük çıkması alınacak bir kararın doğru olmadığına; ceviz ağacına çıkıp ceviz toplamak, kolayca elde edilecek paraya ya da mirasa yorumlanır.

CEVĠZ AĞACI

Rüyada ceviz ağacından inmek, sıkıntıya, mal kaybına; ceviz ağacını sulamak, yardıma çok ihtiyacı olan bir kiĢiye yapılması gereken yardıma; ceviz ağacının kuruması, hastalığa; ceviz ağacının yıkılması aileyi çok üzecek bir olaya; ceviz ağacına yaslanmak, sıkıntıların tam ortasında yaĢanacak ve sizi kurtaracak bir mucizeye yorumlanır.

CĠĞER

Rüyada ciğer iki Ģekilde yorumlanır:

KARACĠĞER: PiĢirilirse, çocuktan gelecek bir sevince; karaciğerin kesilmesi, aileden birinin zararına; karaciğeri dıĢarıya atmak, 19

aileden ayrılıp uzak bir yere taĢınmaya; karaciğeri ikiye ayırıp paylaĢmak ise, ayrılığa yorumlanır.

AKCĠĞER: PiĢmiĢ akciğer, kolay kazanılacak paraya; size verilen akciğer, alacağınız mutlu bir

habere; akciğerin ezildiğini görmek ise, ezen kiĢinin yaĢayacağı ve çevresindekilerin de çaresiz kalacağı bir olaya yorumlanır.

Akciğerin çok büyük olarak görülmesi ya da bu büyük akciğeri satın almak, her zaman ileriye dönük güzel olayların habercisidir.

CĠLT (Ten)

Rüyada görülen cilt, kiĢinin sakladığı kendine ait sırlarına yorumlanır. Cildin soyulduğunu ya da yüzüldüğünü görmek, yapılan bir hatanın çevreden duyulup rezil olunacağına; cildin temiz ve pürüzsüz olduğunu görmek, doğruluğa; cildin üzerinde kırmızı lekeler görülmesi ise, aldatmaya, aldatılmaya, kısacası manevi ve maddi ihanete yorumlanır.

CĠN

Rüyada cinle konuĢmak, kiĢi veya kiĢiler tarafından baĢınızın derde gireceğine; rüyada kendinizin cin olduğunu görmek, doğru yoldan çıkıp haksız kazanç

sağlayacağınıza; cinle mücadele edip onu yendiğinizi görmek, çevredeki zararlı

kiĢilerin gerçek yüzlerinin kısa bir süre sonra ortaya çıkaracağına; cini kovaladığınızı görmek, büyük sıkıntıları emeğiniz karĢısında aĢacağınıza; cinle evlenmek, yanlıĢ yolda olduğunuza yorumlanır.

CĠNSEL ĠLĠġKĠ

Kendi eĢinizle cinsel iliĢkide bulunmak, iç huzura ve mutluluğa; çocukla cinsel iliĢki büyük belâya; nikah düĢmeyen bir kiĢiyle iliĢki, hastalığa ve maddi kayba; ölüyle yapılan iliĢki ise beklenen bir neticenin iyi sonuçlanacağına yorumlanır.

CUMA

Bu günü görmek sevinç ve mutluluğa, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve müjdeli bir haber almaya; Cuma Namazı kılınırken katılmadığınızı görmek, bulunduğunuz mevkiden ayrılacağınıza yani mevki kaybına; Cuma Namazı kıldığınızı görmek ise, aldığınız kararın ya da yaptığınız iĢin sonucunun çok iyi olacağına yorumlanır.

CÜNÜPLÜK

Cünüp olarak namaz kılmak, adınızın kötü bir olaya karıĢıp zarar göreceğinize; cünüp olduğunuz için su aramak veya yıkanmak, yaptığınız bir iĢten zorla da olsa rahata kavuĢacağınıza yorumlanır.

CÜZDAN

Sırra ve gizli duygulara, karĢılıksız aĢka ve duygusal çöküntülere; cüzdan kaybettiğinizi görmek ise bütün olumsuzluklardan çok kısa bir süre içinde kurtulacağınıza iĢarettir.

ÇADIR

Rüyada görülen çadır çoğunlukla hayırlıdır. Çadırın size ait olduğunu görmek ise, kısa zamanda mülk sahibi olacağınıza; herhangi bir çadırdan dıĢarı

çıktığınızı görmek, rütbe ve itibardan düĢeceğinize; çadırın toplanmıĢ olması, maddi sıkıntıya; bir çok çadırın bir araya dizilmiĢ olması, iĢ ya da özel hayatınızdaki büyük sıkıntının geçip güzel bir döneme baĢlayacağınıza yorumlanır.

ÇAMAġIR

Rüyada kirli çamaĢır, yüz kızartıcı iĢlere; temiz çamaĢır, iyi niyet ve iyi ahlâka; üstünden çamaĢır çıkartmak, büyük bir belâdan kurtulmaya; çamaĢır satın almak, gizli bir iliĢkiye; çamaĢır satmak, hastalığa; çamaĢırlarınızın kirli ve yıpranmıĢ olduğunu görmek ise kedere yorumlanır.

20

21

ÇAMAġIR YIKAMAK

Rüyada çamaĢır yıkamak, büyük bir üzüntüye; renkli bir çamaĢır yıkamak, büyük bir kayba; beyaz çamaĢır yıkamak, büyük kavgaya; çamaĢır astığınızı görmek ise, büyük bir belâdan kurtulacağınıza yorumlanır.

ÇAMUR

Farklı anlamlara sahiptir. Çamurlu su genellikle sıkıntının habercisidir. Sadece çamur görmek, paraya; rüyanızda çamuran eĢya yaptığınızı ve sattığınızı görmek, iftiraya; çamurun içinde para bulmak, ummadığınız bir yerden elinize geçecek paraya; hastayken çamurun içinde yattığınızı görmek ise, hastalığınızın çok önemli olabileceğine yorumlanır.

ÇAN

. Müjdeli bir habere iĢaret olabileceği gibi çanın kulakları rahatsız edecek kadar sesli çalması ise, hayırsız bir akrabaya yorumlanır.

Benzer İçerikler

Yargıç-Steve Martını

yakutlu

40’ının da Kulpu Kırık 40 Türk – AHMET ŞERİF İZGÖREN

gul

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

yakutlu

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için çerez aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz. Kabul Et Devamı

Privacy & Cookies Policy